Interpreter Services

The care you need and understand

At North Memorial Health, we understand everyone’s healthcare needs are unique. That’s why we deliver care just for you, in a way you can understand.

We offer support options for deaf, hard of hearing, language assistance and translation services. These services are all free of charge and available 24 hours a day, seven days a week for patients at North Memorial Health.

Speech bubbles

Our Services

 • Hmong, Spanish, Vietnamese, Russian, Somali and Arabic interpreters on staff
 • Interpretation for other languages by phone
 • Other languages and professional ASL services upon request
 • Free interpretation and translation services
 • Free audio and video interpreting services
 • Sign-language support, Pocket Talkers and TTY/TTD compatible phones are available for the deaf and hard of hearing. Also consider MN relay system / TTY

Call to request translation services:

North Memorial Health Policy

It is against North Memorial Health policy to use family or friends for medical interpretation to be in compliance with the Joint Commission, patient safety and liability issues. If a patient refuses interpreter services, North Memorial Health staff will still request professional medical interpreters for assistance in order to ensure effective communication, patient safety and privacy.

Translations

Hmoob

Kev saib xyuas uas koj xav tau thiab nkag siab

Nyob ntawm North Memorial Health, peb to taub tias txhua tus neeg txoj kev noj qab haus huv tsis zoo ib yam. Vim li ntawm, peb thiaj li muaj kev saib xyuas kom zoo rau koj thiab kom koj nkag siab.

Peb muaj kev pab rau cov ua lag ntseg, tsis hnov lus thiab cov kev pabcuam txhais lus. Cov kev pabcuam no yog kev pab dawb xwb, tsis tau them nqi thiab muaj 24 teev nyob rau ib hnub, xya hnub hauv ib lub lim tiam rau cov neeg tuaj kho mob ntawm North Memorial Health.

Peb cov kev pabcuam muaj:

 • Cov neeg ua haujlwm txhais lus Hmoob, Mev, Nyab Laj, Lavxias thiab Somali
 • Kev txhais lus rau lwm hom lus hauv xov tooj
 • Lwm yam lus thiab cov uas txawj piav tes (ASL) yog tias nug txog
 • Kev txhais lus thiab txhais ntaub ntawv dawb
 • Kev pab txhais lus hauv xov tooj thiab hauv tej twj ntawm tes (video)

Hu rau ib tus xov tooj hauv qab mus thov kev pabcuam txhais lus:

 • Fab Kis: 612-268-1600
 • Lus Mev: 763-308-3141
 • Lavxias: 763-333-1913
 • Hmoob: 763-333-0841
 • Nplog: 763-307-2431
 • Nyab Laj: 763-220-8098
 • Farsi: 763-333-1819
 • Somali: 763-220-2074
 • Arabic: 612-351-0905
 • Romanian: 612-351-0906

Muaj cov kev pabcuam txhawb nqa rau cov neeg lag ntseg thiab tsis hnov lus zoo xws li Pocket Talkers thiab cov xov tooj siv tau TTY/TTD. Kuj muaj cov MN relay system / TTY.

North Memorial Health txoj cai tsis cia yus siv tsev neeg lossis phooj ywg los txhais lus rau kev kho mob vim tsis yog txoj cai ntawm The Joint Commission, cov neeg siab kev nyab xeeb thiab kev lav phib xaub. Yog tias tus neeg mob tsis kam siv cov kev pabcuam txhais lus, North Memorial Health cov neeg ua haujlwm tseem yuav tau hais kom cov kws txhais lus los pab kom kev sib txuas lus mus zoo, muaj kev nyab xeeb, thiab kev ceev ntiag tug.

Español

La atención que necesita y entiende

En North Memorial Health, entendemos que las necesidades de atención médica de cada persona son únicas. Es por eso que brindamos atención sólo para usted, de una manera que pueda entender.

Ofrecemos opciones de apoyo para sordos, personas con problemas de audición y servicios de traducción. Todos estos servicios son gratuitos y disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana para los clientes de North Memorial Health.

Nuestros servicios incluyen:

 • Personal de intérpretes de Hmong, Español, Vietnamita, Ruso, Somalí y Árabe
 • Interpretación de otros idiomas por teléfono
 • Otros idiomas y servicios profesionales del Lenguaje de Señas Americano bajo pedido
 • Servicios gratuitos de interpretación y traducción
 • Servicios gratuitos de interpretación de audio y vídeo

Llame a uno de los siguientes números para solicitar servicios de interpretación:

 • Francés: 612-268-1600
 • Español: 763-308-3141
 • Ruso: 763-333-1913
 • Hmong: 763-333-0841
 • Lao: 763-307-2431
 • Vietnamita: 763-220-8098
 • Farsi: 763-333-1819
 • Somalí: 763-220-2074
 • Árabe: 612-351-0905
 • Rumano: 612-351-0906

La ayuda con el lenguaje de señas, Pocket Talkers y teléfonos compatibles con TTY / TTD están disponibles para personas sordas y con problemas de audición. Considere también el sistema de relé MN / TTY.

La política de North Memorial Health está en contra del uso de familiares o amigos para la interpretación de servicios médicos a fin de estar en conformidad reglamentaria con The Joint Commission, la seguridad del cliente y los problemas relacionados con obligaciones legales. Si un cliente rechaza los servicios de interpretación, el personal de North Memorial Health aún solicitará ayuda de intérpretes médicos profesionales para garantizar una comunicación efectiva, la seguridad del cliente y su privacidad.

Somaaliga

Daryeelka aad uu baahantahay iyo inaad fahamto

Hadaanu nahay North Memorial Health, waxaanu fahamsannahay in baahida daryeelka cafimaad ee qof walbaa u baahan yahay aanay isku mid ahayn. Waana sababta aan uu bixino daryeel adiga kuu khaas ah, iyo qaab aad fahmi karto.

Waxaanu bixinnaa adeegyo aanu ku caawino dadka dhega la’a ama maqalka culus iyo kuwo turj umaad u baahan. Dhamaan adeegyadan waa lacag la’aan,  macaamiisha North Memorial Health waxay heli karaan saacad walba iyo todobadda cisho ee isbuucii.

Adeegyadayada waxaa ka mid ah:

 • Shaqaale goob joog ah oo turjuma luuqadaha Hmonga, Isbaanishka, Fiitnaamiska, Ruuskha iyo Soomaaliga
 • Turujumaada luuqadaha kale iyadoo la isticmaalayo telefoonka
 • Luuqadaha kale iyo xirfadlayaasha ASL (Luuqadda Dhegeeloyaasha Ameerika) markaad dalbato
 • Adeegyada fasiraada iyo turjumaada oo bilaash ah
 • Adeegyada turjumaada maqal iyo muqaalka ah oo bilaash ah
 • Dhegoolayaasha iyo dadka maqalkoodu culus yahay waxay helayaan caawinta luuqada dhegoolayaasha, sameecadaha codka kor u qaada ee jeebka lagu qaato, iyo qalabka is gaadhsiinta dhagoolayaasha ee TTY/TTD. Ka feker isticmaalkai nidaamka gudbinta MN relay system/TTY.

Wac mid ka mid ah lambarada soo socda si aad u codsatid adeegyada turjumaada

 • Faransiis: 612-268-1600
 • Isbaanish: 763-308-3141
 • Ruush: 763-333-1913
 • Hmong: 763-333-0841
 • Lao: 763-307-2431
 • Fiyatnaamiis: 763-220-8098
 • Faarisi: 763-333-1819
 • Soomaali: 763-220-2074
 • Carabi: 612-351-0905
 • Roomaani: 612-351-0906

Xeerka North Memorial Health

Xeerka North Memorial Health oo u hogaansamaya xeerarka The Joint Commission, bedqabka macmiilka iyo eed ka fogaanshaha ayaa mamnuucaya in ehelka ama asxaabta loo isticmaalka turjumida daryeelka cafimaadka.

Hadii macmiilku diido adeegyada turjumaanka, shaqaalaha North Memorial Health waxay codsan doonan caawimaada turjumaano xirfad u leh turjumida cafimaadka si loo hubiyo xidhiidh midho dhal ah oo lala sameeyo macmiilka, laguna dhowrayo bedqabkiisa iyo xogtiisa gaarka ah.

Pусский

Лечение, которое вам нужно и которое вы понимаете

Мы в North Memorial понимаем, что медицинские потребности каждого человека уникальны. Поэтому мы предоставляем лечение именно вам понятным вам способом.

Мы предлагаем услуги для глухих и слабослышащих, а также услуги письменного перевода.  Все услуги бесплатны и доступны 24 часа в сутки семь дней в неделю для клиентов North Memorial Health.

В наши услуги входят:

 • Штатные переводчики языка хмонг, испанские, вьетнамские, русские и сомалийские переводчики;
 • Телефонный перевод для других языков;
 • Другие языки и профессиональные услуги перевода Американского жестового языка;
 • Бесплатные услуги устного и письменного перевода;
 • Бесплатный аудио- и видеоперевод.

Позвоните по одному из следующих номеров, чтобы заказать услуги перевода.

 • Французский: 612-268-1600
 • Испанский: 763-308-3141
 • Pусский: 763-333-1913
 • Xмонг: 763-333-0841
 • Лаосский: 763-307-2431
 • Bьетнамский: 763-220-8098
 • Фарси: 763-333-1819
 • Cомалийский: 763-220-2074
 • Aрабский: 612-351-0905
 • Pумынский: 612-351-0906

Услуги жестового языка, усилители звука и телефоны, совместимые с телетайпом, доступны для глухих и слабослышащих. Также рассмотрите возможность использования системы Телекоммуникационной релейной службы/TTY.

Использование членов семьи или друзей для медицинского перевода противоречит правилам North Memorial Health. Эти правила необходимы для соответствования требованиям The Joint Commission, для обеспечения безопасности клиентов и из-за вопросов ответственности.

Если клиент отказывается от услуг перевода, сотрудники North Memorial Health все равно вызовут профессиональных медицинских переводчиков, чтобы обеспечить эффективное общение, безопасность клиентов и конфиденциальность.

Tiếng Việt

Sự chăm sóc bạn cần và hiểu


North Memorial Health hiểu rằng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi người đều khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc chỉ dành cho bạn, theo cách dễ hiểu nhất cho bạn.

Chúng tôi cung cấp các tùy chọn hỗ trợ cho người khiếm thính (điếc), lãng tai, và dịch vụ dịch thuật. Tất cả các dịch vụ này đều miễn phí và có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho khách hàng tại North Memorial Health.

Dịch vụ chúng tôi bao gồm:

–  Nhân viên phiên dịch tiếng H’mông, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Somali
–  Phiên dịch cho các ngôn ngữ khác qua điện thoại
–  Các ngôn ngữ khác và dịch vụ ASL (Ngôn ngữ ký hiệu chuyên nghiệp) theo yêu cầu
–  Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật miễn phí
–  Dịch vụ thông dịch âm thanh và bằng hính video miễn phí

Gọi một trong các số sau để yêu cầu dịch vụ dịch thuật:

–  Tiếng Pháp: 612-268-1600
–  Tiếng Tây Ban Nha: 763-308-3141
–  Tiếng Nga: 763-333-1913
–  Tiếng H’mông: 763-333-0841
–  Tiếng Lào:763-307-2431
–  Tiếng Việt: 763-220-8098
–  Tiếng Farsi/Ba Tư: 763-333-1819
–  Tiếng Somali: 763-220-2074
–  Tiếng Ả Rập: 612-351-0905
–  Tiếng Rumani: 612-351-0906

Hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu, Pocket Talkers và điện thoại tương thích TTY / TTD có sẵn cho người khiếm thính và lãng tai.

Việc sử dụng gia đình hoặc bạn bè cho dịch vụ thông dịch là vi phạm chính sách của North Memorial Health, theo sự chỉ định của bộ the Joint Commission để tuân thủ các vấn đề về trách nhiệm và an toàn của qúy khách. Nếu qúy khách từ chối dịch vụ thông dịch, nhân viên của North Memorial Health vẫn sẽ yêu cầu thông dịch viên y tế chuyên nghiệp hỗ trợ để bảo đảm giao tiếp hiệu quả, an toàn và riêng tư của qúy vị.

العربية

الرعاية التي تحتاجها وتفهمها

North Memorial Health ، نتفهم أن احتياجات الرعاية الصحية للجميع فريدة من نوعها. هذا هو السبب في أننا نقدم الرعاية لك فقط ، بطريقة يمكنك فهمها.
.

نحن نقدم خيارات دعم للصم وضعاف السمع والترجمة التحريرية. هذه الخدمات كلها مجانية ومتاحة على مدار 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع للعملاء في North Memorial Health.

خدماتنا
لدينا مترجمون فوريون ضمن طاقم العمل يتحدثون اللغة الهمونغية والاسبانية ، والفيتنامية ، والروسية ، والصومالية و العربية ٠

ولدينا ايضا خدمه الترجمه الفورية للغات أخرى عبر الهاتف

وعند الطلب لدينا اللغات الأخرى والخدمات المهنية ASL
خدمات مجانية من الترجمة الفورية والترجمة التحريرية٠

وخدمات مجانية لترجمة الصوتية والمرئية ٠
يتوفر دعم لغة الإشارة و
Pocket Talkers
والهواتف المتوافقة مع
TTY / TTD
للصم وضعاف السمع. ضع في اعتبارك أيضًا نظام MN / TTY يفتح في نافذة جديدة

اتصل لطلب خدمات الترجمة:
الفرنسية: 612-268-1600

الأسبانية: 763-308-3141

1913-333-763: الروسية

0841-333-763 الهمونجية

لاو: 763-307-2431

8098-220-763 الفيتنامية

الفارسية: 763-333-1819

2074-220-763 الصومالية

0905-351-612 العربية

الرومانية: 612-351-0906

North Memorial Health السياسة الصحية لدى

السياسية الصحية في North Memorial Health

ضد استخدام العائلة أو الأصدقاء لترجمه الطبية في الامتثال لقواعد
Joint Commission وقضايا سلامة العملاء والمسؤولية.
إذا رفض أحد العملاء خدمات الترجمة ، سيظل موظفو
North Memorial Health
. يطلبون مترجمين طبيين محترفين للمساعدة من أجل ضمان التواصل الفعال وسلامة العملاء وخصوصيتهم.